technikum programistyczne infotech

Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest FUNDACJA PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU, ul. Jerzego Brombosza 9,
  16-020 Czarna Białostocka, zwana dalej Administratorem.
 2. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem iod@infotech.edu.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „RODO”.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w konferencji „Programista Internet of Things” organizowanej przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Twoje dane osobowe mogą by przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych
  z nami umów np. podmiotom zaangażowanym w organizację przedmiotowej konferencji.  
 5. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym celu będziemy przechowywać przez okres do jednego miesiąca po zakończeniu konferencji.
 6. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  1. przenoszenia danych osobowych.
 7. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne by wziąć udział w konferencji.
 10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.